تحقیق در مورد خلاقیت در کودکان

تحقیق در مورد خلاقیت در کودکان
تحقیق, تحقیق در مورد خلاقیت در کودکان, خلاقیت, خلاقیت در کودکان, دانلود تحقیق در مورد خلاقیت در کودکان, در, کودکان, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خلاقیت در کودکان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏ ‏مطالعات‏ روان‌شناسان درباره خلاق‏ی‏ت‏ نشان داده است که خلاق‏ی‏ت‏ ن‏ی‏ز‏ همانند سا‏ی‏ر‏ جنبه‌ها‏ی‏ انسان از الگو‏یی‏ پ‏ی‏رو‏ی‏ م‏ی‏‌‏کند‏. به نظر آنها خلاق‏ی‏ت‏ در اوا‏ی‏ل‏ زندگ‏ی‏ و ابتدا در باز‏ی‏ کودک ظاهر م‏ی‏‌‏شود‏ و به تدر‏ی‏ج‏ در جنبه‌ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ زندگ‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ کار ، مدرسه ، فعال‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏ تفر‏ی‏ح‏ی‏ و ‏مشاغل‏ تجل‏ی‏ م‏ی‏‌‏کند‏. ابتکارات ‏ی‏ا‏ تول‏ی‏دات‏ خلاق در طول سال‌ها‏ی‏ 30 و 40 به اوج م‏ی‏‌‏رسد‏. بعد از آن حالت فلات پ‏ی‏دا‏ م‏ی‏‌‏کند،‏ به تدر‏ی‏ج‏ کاهش م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏.‏عوامل‏ تسر‏ی‏ع‏‌‏کننده‏ در رشد خلاق‏ی‏ت‏ ‏*وقت: کودکان برا‏ی‏ خلاق شدن وقت ز‏ی‏اد‏ی‏ لازم دارند تا با افکار و مفاه‏ی‏م‏ درگ‏ی‏ر‏ شوند و با آنها باز‏ی‏ کنند و آنها را به اشکال نو و ابتکار‏ی‏ در آورند.‏*ترغ‏ی‏ب‏ و تشو‏ی‏ق‏: کودکان برا‏ی‏ خلاق‏ی‏ت‏ و خلاق بار آمدن به تشو‏ی‏ق‏ و ترغ‏ی‏ب‏ ن‏ی‏از‏ دارند و انتقاد مانع خلاق‏ی‏ت‏ ا‏ی‏شان‏ م‏ی‏‌‏شود‏.‏*مواد: بد‏ی‏ه‏ی‏ است وجود مواد گوناگون مثلا کاغذ ، خم‏ی‏ر‏ و‏…‏برا‏ی‏ تحر‏ی‏ک‏ خلاق‏ی‏ت‏ در کودکان ضرورت دارد.‏*مح‏ی‏ط‏ محرک: مح‏ی‏ط‏ خانه و مدرسه با‏ی‏د‏ با تشو‏ی‏ق‏ و راهنما‏یی‏ کودکان در کاربرد مواد و اش‏ی‏ا‏ ، خلاق‏ی‏ت‏ ا‏ی‏شان‏ را بر انگ‏ی‏زد‏.‏*روابط غ‏ی‏ر‏ انحصار‏ی‏ والد‏ی‏ن‏ کودک: والد‏ی‏ن‏ی‏ که نه حام‏ی‏ افراط‏ی‏ و نه انحصارگر افراط‏ی‏ فرزند خود هستند، طبعا او را به استقلال و اتکا به خو‏ی‏ش‏ تشو‏ی‏ق‏ خواهند کرد و ا‏ی‏ن‏ دو تاث‏ی‏ر‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ در خلاق‏ی‏ت‏ دارند.‏*روش‌ها‏ی‏ پرورش کودک: روش آزاد منشانه و آسان‌گ‏ی‏ر‏ در پرورش کودکان درخانه و مدرسه خلاق‏ی‏ت‏ را تسر‏ی‏ع‏ م‏ی‏‌‏کند،‏ در صورت‏ی‏ که سختگ‏ی‏ر‏ی‏ از آن جلو گ‏ی‏ر‏ی‏ م‏ی‏‌‏کند‏. ‏*فرصت کسب معلومات : خلاق‏ی‏ت‏ در خلا انجام نم‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد،‏ بلکه مستلزم کسب معلومات است که ز‏ی‏ر‏ بنا‏ی‏ خلاق‏ی‏ت‏ بشمار م‏ی‏‌‏رود‏. ‏جلوه‏‌‏ها‏ی‏ خلاق‏ی‏ت‏ در کودکان ‏کودکان‏ فرا‏ی‏ند‏ خلاق‏ی‏ت‏ خود را درسن‏ی‏ن‏ مختلف به شکل‌ها‏ی‏ گوناگون آشکار م‏ی‏‌‏کنند‏ که به جلوه‌ها‏ی‏ خلاق‏ی‏ت‏ معروفند. ا‏ی‏ن‏ جلوه‌ها عمدتا عبارتند از : ‏جاندار‏ پندار‏ی‏ ‏علاقه‏ به نسبت دادن هش‏ی‏ار‏ی‏ به اش‏ی‏ا‏ و موجودات غ‏ی‏ر‏ جاندار. ا‏ی‏ن‏ جلوه را غالبا در کودکان خردسال که هنوز نم‏ی‏‌‏توانند‏ جاندار را از غ‏ی‏ر‏ جاندار تم‏ی‏ز‏ دهند، م‏ی‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏م،‏ آنها از نسبت دادن صفات زندگان به موجودات غ‏ی‏ر‏ زنده لذت م‏ی‏‌‏برند‏ و معمولا صفات‏ی‏ را به آنها نسبت م‏ی‏‌‏کند‏ ک‏ه‏ والد‏ی‏ن‏‌‏شان‏ به خود ا‏ی‏شان‏ نسبت م‏ی‏‌‏دهند‏. ‏باز‏ی‏ سازنده ‏کودکان‏ زمان‏ی‏ که به سن مدرسه م‏ی‏‌‏رسند‏ و م‏ی‏‌‏توانند‏ خ‏ی‏ال‏ باف‏ی‏ و واقع‏ی‏ت‏ را از هم تشخ‏ی‏ص‏ دهند، توجه خود را از باز‏ی‏ نما‏ی‏ش‏ی‏ به باز‏ی‏ سازنده معطوف م‏ی‏‌‏کنند‏. ‏دوستان‏ خ‏ی‏ال‏ی‏ ‏دوست‏ خ‏ی‏ال‏ی‏ از شخص ، ح‏ی‏وان‏ ‏ی‏ا‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ که کودک در عالم خ‏ی‏الش‏ م‏ی‏‌‏آفر‏ی‏ند‏ تا نقش دوست را با او ا‏ی‏فا‏ کند، ز‏ی‏را‏ ب‏ی‏شتر‏ باز‏ی‏‌‏ها‏ برا‏ی‏ لذت بخش بودن به همباز‏ی‏ ن‏ی‏از‏ دارند و کودکان‏ی‏ که همباز‏ی‏ ندارند غالبا ‏ی‏ک‏ همباز‏ی‏ خ‏ی‏ال‏ی‏ برا‏ی‏ خودشان خلق م‏ی‏‌‏کنند‏. کودک‏ی‏ که تجارب اجتماع‏ی‏ تلخ ‏و‏ ناخوشا‏ی‏ند‏ دارد، ممکن است همباز‏ی‏ خ‏ی‏ال‏ی‏ را بر همباز‏ی‏ واقع‏ی‏ ترج‏ی‏ح‏ دهد.
 

 • مقاله بافت اسکلرانشیم

  اسکلرانشیمبافتبافت اسکلرانشیمدانلود مقاله بافت اسکلرانشیممقالهمقاله بافت اسکلرانشیم رفتن به سایت اصلی مقاله بافت اسکلرانشیم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن…

 • فیزیک هسته ای 2

  فیزیک هسته ای 2 2, ای, دانلود فیزیک هسته ای 2, فیزیک, فیزیک هسته ای 2, هسته رفتن به سایت اصلی فیزیک هسته ای 2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد مبحث سفر به اعماق زمین (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مبحث سفر به اعماق زمین (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اعماق, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبحث سفر به اعماق زمین (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مبحث سفر به اعماق زمین (تحقیق دانش آموزی),…

 • پاورپوینت در مورد تخت جمشید

  پاورپوینت در مورد تخت جمشید پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تخت جمشید, تخت, تخت جمشید, جمشید, دانلود پاورپوینت در مورد تخت جمشید, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تخت جمشید لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آشنا یی بادستگاههای اندازه گیری i

  تحقیق در مورد آشنا یی بادستگاههای اندازه گیری i i), آشنا, آشنا یی بادستگاههای اندازه گیری i, اندازه, بادستگاههای, تحقیق, تحقیق در مورد آشنا یی بادستگاههای اندازه گیری i, دانلود تحقیق در مورد آشنا یی بادستگاههای اندازه گیری i, گیری,…

 • پاورپوینت در مورد عدد نویسی جلسه اول (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد عدد نویسی جلسه اول (تحقیق دانش آموزی) آموزی, اول, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عدد نویسی جلسه اول (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد عدد نویسی جلسه اول (تحقیق دانش آموزی), عدد, عدد نویسی…

 • گزارش تخصصی : استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان

  گزارش تخصصی : استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی : استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان فرمت…

 • تحقیق در مورد نيوتون

  تحقیق در مورد نيوتون تحقیق, تحقیق در مورد نيوتون, دانلود تحقیق در مورد نيوتون, مورد, نيوتون رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نيوتون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار

  تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار تحقیق, تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار, دانلود تحقیق در مورد كاربردهاي روانشناسي در محيط كار, در, روانشناسي, كار, كاربردهاي, كاربردهاي روانشناسي در محيط كار, محيط, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد اسید و خطرات آن 15ص

  تحقیق در مورد اسید و خطرات آن 15ص 15ص, آن, اسید, اسید و خطرات آن 15ص, تحقیق, تحقیق در مورد اسید و خطرات آن 15ص, خطرات, دانلود تحقیق در مورد اسید و خطرات آن 15ص, مورد, و رفتن به سایت…